Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2006 r.
IV SA/Wr 713/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie: NSA Henryk Ożóg, WSA Marcin Miemiec (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 12 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi R. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżący - R. W., cofnął skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) r. Nr (...)w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, wniesioną do tutejszego sądu.

W uzasadnieniu powyższego cofnięcia wskazał, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w L. wypłaca zasiłek stały i opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, a więc zaskarżona decyzja została zmieniona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności". Po myśli zaś art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy "Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (...) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę".

Ponieważ w okolicznościach niniejszej sprawy, cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne - postępowanie podlegało umorzeniu.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.