Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043695

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2015 r.
IV SA/Wr 711/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Z. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Na rozprawie w dniu 21 lipca 2015 r. Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć na dzień 30 lipca 2015 r. o godz.12.00, sala A.

W dniu 21 lipca 2015 r. skarżący złożył wniosek o doręczenie Mu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, jakie Sąd wydał w tym dniu w sprawie oznaczonej sygn. akt IV SA/Wr 711/14.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 141 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym z zastrzeżeniem jednak, iż w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Natomiast zgodnie z art. 141 § 3 p.p.s.a. odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż powodem wydania postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku będzie m.innymi złożenie przedmiotowego wniosku jeszcze przed wydaniem wyroku (por.B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005 r., s. 330.).

Tym samym złożony przez skarżącego przed wydaniem wyroku wniosek o jego doręczenie wraz z uzasadnieniem uznać należy za bezskuteczny (przedwczesny), a stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2007 r. (sygn. akt I OZ 804/07), w którym wyjaśniono, że pismo złożone przed terminem, podobnie jak wniesione po jego upływie, nie może wywołać skutków prawnych.

Mając zatem na względzie powyżej opisane okoliczności stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy i kierując się dyspozycją z art. 141 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.