Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 października 2006 r.
IV SA/Wr 711/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny We Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 3 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. L. na decyzję Powiatowego Urzędu Pracy w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej utraty prawa do zasiłku postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia (...) r. skarżąca kwestionowała postanowienie Wojewody D. z dnia (...) r. Nr (...)oraz decyzję z dnia (...) r. oznaczoną numerem (...) wydaną przez Powiatowy Urząd Pracy w W.

Skargę na postanowienie z dnia (...) r. Sąd rozpoznał wyrokiem z dnia 27 września 2006 r. Przedmiotem rozważań Sądu w niniejszej sprawie jest skarga na decyzję z dnia (...) r. Powiatowego Urzędu Pracy w W. oznaczoną sygn. (...).

Skarga ta podlega odrzuceniu.

Decyzja z dnia (...) r. Powiatowego Urzędu Pracy w W. nr (...), jest decyzja organu I instancji. Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1 071 ze zm.) stronie służy od decyzji organu I instancji odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

O terminie złożenia odwołania i organie do którego należy je złożyć strona została poinformowana - co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru decyzji.

Po myśli art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia.

W niniejszej sprawie nie została wydana decyzja przez organ II instancji, a odwołanie wniesione przez stronę zostało według organu, złożone z uchybieniem terminu.

Powyższy stan faktyczny daje podstawę do uznania, że skarga od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy z dnia (...) r., jest niedopuszczalna - dotyczy bowiem decyzji organu I instancji.

Tym samym w oparciu o art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2006 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) należało orzec jak wyżej.