Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043697

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 lipca 2015 r.
IV SA/Wr 71/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sędziowie: NSA Julia Szczygielska, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 7 lipca 2015 r. sprawy ze skargi T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzją z dnia (...) września 2014 r. po rozpatrzeniu odwołania T. K. od, wydanej z upoważnienia Burmistrza P., decyzji p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia (...) sierpnia 2014 r. ((...)), w sprawie uchylenia z dniem (...) sierpnia 2014 r. decyzji z dnia (...) marca 2014 r. ((...)) w sprawie przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie art. 138 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu podano, że oznaczoną na wstępie decyzją organ pierwszej instancji uchylił od dnia (...) sierpnia 2014 r. decyzję z dnia (...) marca 2014 r. ((...)) w sprawie udzielenia Stronie zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. W uzasadnieniu wskazano, że w związku ze śmiercią ojca T. K., jego rodzina uzyskała dochód w formie renty rodzinnej i w związku z tym dochód na osobę w rodzinie przekracza ustawowe kryterium dochodowe, a zatem Strona nie spełnia już przesłanek, od których ustawodawca uzależnił wypłacanie zasiłku stałego.

W odwołaniu od tej decyzji wyrażono niezadowolenie z jej rozstrzygnięcia, podkreślając że T. K. jest dorosłym człowiekiem i ma swoje potrzeby na których zaspokojenie go nie stać. Ponadto, pomimo posiadania skromnych stałych dochodów, rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie jest wstanie opłacić wszystkich rachunków oraz innych niezbędnych wydatków.

Samorządowe kolegium Odwoławcze po rozpoznaniu odwołania podało:

Warunki udzielania świadczeń z pomocy społecznej, określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm., dalej: ustawa). Zgodnie z art. 37 ustawy zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zgodne z art. 8 ust. 3 ustawy za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Z akt rozpatrywanej sprawy wynika, że T. K. posiada dochód w postaci zasiłku pielęgnacyjnego 153 zł i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką, która pobiera od lipca rentę rodzinną po mężu. Za lipiec H. K. uzyskała świadczenie w kwocie 813,32 zł, a od 1 sierpnia będzie otrzymywała 1193,56 zł. Łączny dochód rodziny w lipcu wynosił 966,32 zł co daje w przeliczeniu na członka rodziny 483,16 zł i przekracza ustawowe kryterium dochodowe, które dla osoby w rodzinie wynosi 456 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. poz. 823).

W związku z powyższym w sprawie musiał znaleźć zastosowanie art. 106 ust. 5 ustawy. Wobec zdezaktualizowania się stanu uprawniającego T. K. do otrzymywania zasiłku stałego, należało uchylić decyzję uprzednio przyznającej Stronie prawo do tego świadczenia.

Skargę na powyższą decyzję złożył T. K. stwierdził, że nie zgadza się z decyzją Kolegium ponieważ przed śmiercią ojca tylko on posiadał zasiłek stały. Matka nie mogła znaleźć pracy. Ojciec chorował kilka lat, nie posiadał renty. Gdyby nie jego zasiłek oraz pomoc rodziny nie mieliby pieniędzy na leki dla ojca i jego leczenie psychiatryczne. Koszty pogrzebu ojca pokryła rodzina, nie mieli też pieniędzy na opał. Obecnie muszą oddać pieniądze rodzinie. Matka ma rentę po zmarłym mężu. Starał się o rentę socjalną, ale mu odmówiono. Złożył w tej sprawie odwołanie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie a uzasadniając ten wniosek przywołał argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sadów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę aktów administracji publicznej. Kontrola ta jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Oznacza to, że sądy administracyjne badają zgodność aktów prawnych, z prawem materialnym i przepisami postępowania. Nie mogą kierować się zasadami słuszności czy zasadami współżycia społecznego. Kontrola sądowa nie ogranicza się do badania zasadności zarzutów skargi. W oparciu o art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. - sąd dokonuje oceny prawidłowości aktu administracyjnego w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz wskazaną podstawą prawną.

Przedmiotem skargi jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) września 2014 r. utrzymująca w mocy decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia (...) sierpnia 2014 r. o uchyleniu decyzji własnej z dnia (...) marca 2014 r. dotyczącej przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę materialnoprawną zaskarżonych decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Podstawę do wydania decyzji przez organ I instancji - uchylającej decyzję z dnia (...) marca 2014 r. stanowił art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, oraz ustalenia, iż matka skarżącego, z którą prowadzi gospodarstwo domowe otrzymywała rentę po zmarłym mężu, a ojcu skarżącego wypłaconą w lipcu 2014 r. w kwocie 813, 32 zł, a od sierpnia w kwocie 1193,56 zł.

Decyzją z dnia (...) marca 2014 r. przyznano zainteresowanemu zasiłek stały w kwocie 444 zł po ustaleniu, że nie posiada on żadnego dochodu.

Zgodnie z art. 106 ust. 5 ustawy, decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobierania nienależnego świadczenia, a także jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust. 5.

W niniejszej sprawie podstawę do uchylenia decyzji z dnia (...) marca 2014 r. było ustalenie, że zmieniła się sytuacja dochodowa strony - od lipca 2014 r. dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823) wynosi 456 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolność do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W myśl powoływanego art. 37 ustawy o pomocy społecznej skarżący nie spełnia warunków do przyznania zasiłku stałego. W sytuacji posiadania takiego zasiłku decyzję w tym przedmiocie należy uchylić zgodnie z treścią art. 106 ust. 5 powoływanej ustawy.

Reasumując: należy uznać, że zaskarżone decyzję nie naruszają prawa, tym samym na podstawie art. 151 p.p.s.a. należało skargę oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.