IV SA/Wr 702/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809974

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2016 r. IV SA/Wr 702/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sędziowie: NSA Henryk Ożóg, WSA Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi T. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania pomocy finansowej oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.