Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682566

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 lutego 2015 r.
IV SA/Wr 690/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika substytucyjnego, adwokat I. Ch. - N. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej i zwrot wydatków w sprawie ze skargi Z. R. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wr 417/14 odrzucającym skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa postanawia: odmówić przyznania od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. pełnomocnikowi substytucyjnemu, wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i zwrotu wydatków.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. postanowieniem z dnia 6 października 2014 r. odrzucił skargę strony skarżącej o wznowienie postępowania sądowego.

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 8 stycznia 2015 r. zmieniającym postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Pismem z dnia (...) Okręgowa Rada Adwokacka we W. wyznaczyła pełnomocnika z urzędu adwokata Ł. S.

Pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. wyznaczony adwokat Ł. S. udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego adwokat I. Ch. - N. do prowadzenia we wszystkich instancjach niniejszej sprawy.

Pełnomocnik substytucyjna pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. zgłosiła swój udział w niniejszej sprawie. Do pisma dołączyła pełnomocnictwo substytucyjne.

Pełnomocnik substytucyjna pismem z dnia 23 stycznia 2015 r. sporządziła opinię o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od wspomnianego postanowienia Sądu odrzucającego skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Odrębnym pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. pełnomocnik substytucyjna, złożyła wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie powyższej opinii w kwocie 180 zł powiększonej o podatek VAT i zwrot wydatków z tytułu nadania tej opinii listem poleconym skarżącemu, Dziekanowi ORA i Sądowi w kwocie 16,29 zł wraz z oświadczeniem, że nie zostały one opłacone przez skarżącego w całości ani w części.

Dodała, że opinia ta została przesłana skarżącemu i Dziekanowi wspomnianej Rady Adwokackiej.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad prawnych określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do art. 258 § 2 pkt 8 powołanej ustawy do czynności referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy należy m.in. wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi lub radcy prawnemu za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe natomiast zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Z treści przytoczonego wyżej przepisu art. 250 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków przysługuje wyłącznie wyznaczonemu adwokatowi.

Natomiast wyznaczonym adwokatem jest, w rozumieniu art. 253 tej ustawy, adwokat, który został wyznaczony przez właściwą okręgową radę adwokacką.

W niniejszej zaś sprawie Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła dla skarżącego pełnomocnika z urzędu adwokata Ł. S.

W świetle powyższego przyjąć trzeba, iż pełnomocnik substytucyjny nie jest zatem uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu i zwrot wspomnianych wydatków. Udzielenie substytucji nie powoduje bowiem zwolnienia wyznaczonego przez radę adwokacką adwokata ani zmiany osoby pełnomocnika ustanowionego z urzędu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa powoduje jedynie powstanie określonego stosunku prawnego między substytutem i stroną (uchwała SN z dnia 28 czerwca 2006 r. sygn. akt III CZP 27/06, Lex nr 182874).

Powyższe potwierdza również stanowisko zawarte w postanowieniu WSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 349/09, zgodnie z którym pełnomocnictwo substytucyjne nie stanowi podstawy do ubiegania się przez dalszego pełnomocnika o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielnej z urzędu i to niezależnie od tego, czy ubiega się on o wynagrodzenie na swoją rzecz, czy też na rzecz pełnomocnika z urzędu wyznaczonego przez właściwą radę.

Odmowa zasądzenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej na rzecz pełnomocnika substytucyjnego nie stanowi przeszkody do zasądzenia tych kosztów (przyznania wynagrodzenia i zwrotu wydatków) na rzecz pełnomocnika ustanowionego z urzędu i wyznaczonego przez właściwą radę adwokacką.

Z tych względów, na podstawie art. 250 i art. 253 oraz art. 258 § 2 pkt 8 Prawa o postępowaniu przed sądami, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.