Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098424

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 grudnia 2011 r.
IV SA/Wr 690/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Orłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. B. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi T. B. na decyzję (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (...) postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że jest osobą samotną, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Utrzymuje się z emerytury w wysokości (...) brutto i nie osiąga innych dochodów. Podała, że nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia adwokata, który jest jej potrzebny ze względu na (...) i skomplikowany charakter sprawy. W (...) r. zamieniła mieszkanie na kawalerkę o powierzchni (...) m2, ponieważ nie była w stanie ponieść kosztów jej utrzymania. Z dokumentacji medycznej wynika, że jest przewlekle chora, ma problemy związane z poruszaniem i ponosi koszty leczenia. Ponadto nie posiada innych nieruchomości oraz oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Ponieważ skarżąca jest w niniejszej sprawie - na podstawie art. 239 pkt 1 lit "c" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), z którego wynika, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych - zwolniona z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych (opłat sądowych i wydatków) merytorycznemu rozpoznaniu podlega wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Przepis art. 245 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje ustanowienie adwokata z urzędu. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze wysokość dochodów skarżącej z tytułu emerytury i jej zły stan zdrowia, aktualny poziom cen dóbr i usług i realizację prawa do sądu przyjąć trzeba, że strona skarżąca wykazała, że spełnia przesłanki warunkujące ustanowienie adwokata z urzędu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.