Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888501

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 marca 2012 r.
IV SA/Wr 69/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. A. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia: odmówić dopuszczenia V. W. do udziału w postępowaniu w charakterze pełnomocnika skarżącej L. A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.