Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2006 r.
IV SA/Wr 683/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 29 listopada 2006 r. sprawy ze skargi D. R. na decyzję D. Kuratora Oświaty z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela mianowanego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Prezydent W. decyzją z dnia (...) r. na podstawie art. 9b ust. 1, art. 9 ust. 1 oraz art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) w związku z Upoważnieniem Prezydenta W. nr (...)z dnia (...) r. odmówił Pani D. R. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W uzasadnieniu decyzji twierdził, że w dniu (...) r. do organu prowadzącego wpłynął wniosek Pani D.R., nauczycielki Przedszkola nr (...) we W. o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ponieważ w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielka nie spełniła wymagań kwalifikacyjnych, niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, Prezydent W. decyzją nr (...)z dnia (...) r. odmówił nauczycielce nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. D. Kurator Oświaty podtrzymał stanowiska Prezydenta W. Dnia (...) r. WSA we Wrocławiu po rozpoznaniu sprawy ze skargi D. R. na decyzję D. Kuratora Oświaty uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję ją poprzedzającą.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust.l pkt 1, odbycie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz w przypadku nauczyciela kontraktowego-zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

W toku postępowania ustalono, że nauczycielka legitymuje się dyplomem ukończenia Studium Nauczycielskiego im. M. C.- S. w Ś. o kierunku wychowanie przedszkolne oraz dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym. Podczas odbywania stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zatrudniona była:

-

od (...) r. do (...) r. na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym w K.,

-

od (...) r. do (...) r. na stanowisku nauczyciela nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół nr (...) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Ż. we W.,

-

od (...) r. do (...) r. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr (...) we W.

Art. 9 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy stanowi, że stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) szkoła specjalna lub oddział specjalny to szkoła lub oddział zorganizowane w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, a także w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym zakładzie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo wychowawcze. Zespół Szkół nr (...) przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ż. (...), w którym to w latach (...) pracowała Pani D. R., zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt b ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty jest szkołą specjalną. Pracujący w niej nauczyciel musi spełniać wymogi kwalifikacyjne § 5 rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288), konieczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach specjalnych. W myśl § 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu lub prowadzącego zajęcia w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, posiada m.in. osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone odpowiednio w § 2-4 i 10, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

Posiadane przez nauczycielkę dyplomy potwierdzają przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej ale nie potwierdzają przygotowania do pracy w placówce specjalnej, którą jest szkoła przyszpitalna. Pani D. R., nie posiadając kwalifikacji z pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów nie spełniła wymogów niezbędnych do pracy na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkół nr (...) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Ż. we W.

Ponieważ nauczycielka nie posiadała kwalifikacji wystarczających do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespołu Szkół nr (...) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Ż. we W., gdzie pracowała od (...) r. do (...) r. w okresie odbywania stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, tym samym nie spełniła zgodnych z art. 9 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy wymagań kwalifikacyjnych, niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

W szkole przyszpitalnej mogła być zatrudniona wyłącznie za zgodą Kuratora Oświaty na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy / dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Do nauczycieli zatrudnionych na mocy wspomnianego artykułu nie stosuje się przepisów rozdziału 3 a Karty Nauczyciela, to jest przepisów dotyczących awansu zawodowego.

Pani D. R. zdała egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nie spełniła jednak wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1a tym samym wymogów art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, niezbędnych do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła D. R. i wniosła o ponowne indywidualne rozpoznanie sprawy. Podniosła, że w szkole przyszpitalnej, w której pracowała przebywały dzieci, które nie miały problemów intelektualnych. Realizowała tam program szkoły masowej, a nie specjalnej do czego ma wystarczające kwalifikacje. W tej sprawie istnieją wątpliwości ponieważ przyjęto dokumenty i dopuszczono ją do egzaminu.

D. Kurator Oświaty we W., decyzją nr (...)z dnia (...) r. na podstawie art. 9b ust. 7 pkt 2, art. 9b ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.) - art. 3 ust. 1a lit. b) ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.), § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niejmących wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., po rozpoznaniu odwołania Pani D. R., zaskarżoną decyzje utrzymał w mocy.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji D. Kurator Oświaty powołując art. 3 pkt 1a lit. b) ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572) podniósł, że Zespół Szkół Nr (...) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we W. przy ul. Ż. był szkołą specjalną - tym samym po myśli § 5 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu skarżąca, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, dyplom ukończenia studium nauczycielskiego w Ś. o kierunku wychowanie przedszkolne - nie posiada kwalifikacji do nauczania w szkole specjalnej. Zatem odbywanie przez skarżącą stażu w szkole przyszpitalnej nie miało podstaw prawnych.

W tych okolicznościach nauczycielka nie spełnia warunków do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nie posiada wymaganego stażu.

Skargę na powyższą decyzję wniosła D. R. Podniosła, że poprzednią niekorzystną dla niej decyzję z dnia (...) r. oraz poprzedzającą ją decyzję sąd uchylił. D. Kurator Oświaty nie odwołał się od tego wyroku do sądu, a ponownie utrzymał w mocy decyzję Prezydenta odmawiającą przyznania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzasadniając, że skarżąca nie posiada kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej odpowiadnich dla stopnia niepełnosprawności uczniów. Nie uzasadniono natomiast, że uczące w niej dzieci były dziećmi niepełnosprawnymi.

W szkole tej realizowała program szkoły masowej. Nie był to program i podręczniki przeznaczone dla szkół specjalnych, do takiego nauczania posiada kwalifikacje.

Ponadto zarzuciła, że wydając zaskarżoną decyzję zastosowano przepis - Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, gdy tymczasem staż odbywała w (...) r. Ma zatem wątpliwości czy powołany przepis ma do niej zastosowanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta jest sprawowana pod względem zgodności z prawem.

Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem jeżeli jest zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Uchylenie decyzji administracyjnej względnie stwierdzenie jej nieważności przez sąd następuje tylko w przypadku istnienia wad w postępowaniu lub naruszenia przepisów prawa materialnego mającego wpływ na wynik sprawy (art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W niniejszej sprawie takie uchybienia nie występują, zatem skarga nie jest uzasadniona.

Przedmiotem rozważań Sądu jest czy zaskarżona decyzja odpowiada prawu to znaczy, czy skarżąca spełnia warunki do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podstawę materialno-prawną wydanych w sprawie decyzji stanowi art. 9b ust. 1, art. 9c ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.), art. 3 pkt 1a lit. b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.) § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. N r 155 poz. 1288 ze zm.).

Zgodnie z art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywna oceną dorobku zawodowego oraz jeśli idzie o nauczyciela kontraktowego, zdanie egzaminu.

Okolicznością niesporną jest, że nauczycielka posiada odpowiednie kwalifikacje określone w art. 9 ustawy Karta Nauczyciela, zdała również egzamin.

Według organów brak odpowiedniego stażu uniemożliwia nadanie skarżącej stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Straż trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2 lata i 9 miesięcy.

Skarżąca na dowód, że spełnia ten warunek przedstawiła swoje zatrudnienie w charakterze nauczyciela: w Przedszkolu Samorządowym w K. od (...) r. do (...) r., w Przedszkolu Nr (...) we W. od (...) r. do (...) r. oraz nauczyciela nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół Nr (...) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Ż. we W. od (...) r. do (...) r.

Niesporną okolicznością w sprawie jest, że nauczycielka legitymuje się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego w Ś., ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku Pedagogika w zakresu edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym.

Zgodzić się zatem należy z organem, że posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zintegrowanego. Nie posiadała zaś kwalifikacji do nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół Nr (...) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Ż. we W.

Ta ostatnia placówka w istocie miała charakter szkoły specjalnej. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 1a lit. b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) szkoła lub oddział zorganizowane w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lecznictwa uzdrowiskowego, a także w jednostce pomocy społecznej w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym zakładzie lub jednostce są odpowiednio oddziałami specjalnym lub jednostka specjalną.

Zatem wbrew temu co podnosi skarżąca ustawodawca w powołanym przepisie przyjął kryterium przedmiotowe uznając, że szkołami specjalnymi są te, które są zorganizowane w placówkach wskazanych w art. 3 ustawy o systemie oświaty.

Na podstawie powołanego przepisu szkołą specjalną była zatem Szkoła Podstawowa Nr (...) Samodzielnego Publicznego ZOZ we W., w której w okresie (...)-(...) r. pracowała skarżąca.

Ustalenie tego faktu powoduje dalsze konsekwencje w postaci stwierdzenia, że nauczycielka po myśli § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określeniu szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wymogu wykształcenia lub wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.) nie posiadała uprawnień - kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole.

Powołany § 5 wymienia szczegółowo kwalifikacje, jaki powinien spełnić nauczyciel zatrudniony w takiej placówce, w zależności od rodzaju szkoły lub przedszkola specjalnego.

Poza sporem pozostaje, iż jak stwierdzono wcześniej skarżąca posiada uprawnienia do nauczania w zakresie wychowania i kształcenia zintegrowanego - nie posiada zaś ukończonej pedagogiki specjalnej, wymaganej w placówkach specjalnych.

Zgodzić się zatem należy iż skarżąca nie posiada wymaganego stażu przewidzianego w art. 9c ustawy Karta Nauczyciela a tym samy nie spełnia warunków do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, o których stanowi art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela.

Zatem organy prawidłowo ustaliły stan faktyczny i zastosowały właściwe prawo dokonując prawidłowej jego interpretacji również - albo, przede wszystkim w zakresie art. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jak wynika z daty uchwalenia tej ustawy i faktu jej obowiązywania ma ona zastosowanie również do decyzji wydanych nie tylko w roku (...)ale również i obecne.

Wskazanie w zaskarżonej decyzji Dziennika Ustaw z 2004 r. oznacza, że tekst jednolity ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, po wcześniejszych zmianach opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 256 poz. 2572.

Zatem wątpliwości wyrażone w skardze a dotyczącej zastosowania prawa nie obowiązującego w 2002/2003 r. są nieuzasadnione.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1 270 ze zm.) orzekł jak wyżej.