Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093095

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2010 r.
IV SA/Wr 682/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka -Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 391/05 zakończonej wyrokiem z dnia 10 maja 2006 r. oddalającym skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2005 r. nr DO... w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 maja 2006 r. r., wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 391/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę S. S. na wyżej oznaczoną decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Skarżący był obecny na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku, w trakcie której podtrzymał skargę, a po ogłoszeniu wyroku został pouczony o trybie i terminie wniesienia środka odwoławczego. W dniu 22 czerwca 2006 r. skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z naruszeniem terminu do jego złożenia, który upływał w dniu 17 maja 2006 r. W dniu 30 sierpnia 2010 r. skarżący wniósł o doręczenie odpisu sentencji wyroku, którą doręczono mu w dniu 3 września 2010 r. Kolejnym pismem z dnia 9 września 2010 r. skarżący wniósł o powtórzenie jego sprawy z taką argumentacją,że jego sprawa w trakcie rozpatrywania została przerwana bez uzasadnienia, a on nie został dopuszczony do głosu. Pismem z dnia 8 października 2010 r. wezwano skarżącego do oświadczenia się, czy żąda wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem z dnia 10 maja 2006 r. sygn. akt IV SA/Wr 391/05, zobowiązując go jednocześnie do podania podstawy wznowienia. W piśmie z dnia 22 października 2010 r. skarżący oświadczył, że żąda wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 391/05 i podtrzymując argumenty zawarte w piśmie z dnia 9 września 2010 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (zwanej dalej p.p.s.a). Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę. Natomiast w myśl art. 277 p.p.s.a. - skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy. Przepis powyższy określa termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w wypadkach określonych w przepisach art. 271 i art. 273 p.p.s.a.

Z treści pism procesowych skarżącego z dnia 9 września 2010 r. oraz 22 października 2010 można wyprowadzić wniosek, że domaga się on wznowienia postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 391/05 zakończonej wyrokiem z dnia 10 maja 2006 r., ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w przepisie art. 271 pkt 2 p.p.s.a. W myśl wskazanego przepisu można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności: jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się orzeczenia niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

Pozostaje poza sporem w niniejszej sprawie, że skarżący powziął informację o treści wyroku zapadłego w jego sprawie w dniu 10 maja 2006 r., w trakcie rozprawy, na której doszło do wydania przedmiotowego orzeczenia. Powyższy wyrok nabył walor prawomocności w dniu 12 czerwca 2006 r., a zatem termin do wniesienia skargi o wznowienie zaczął biec od dnia 13 czerwca 2006 r. i upłynął 13 września 2006 r. Natomiast skarga o wznowienie została wniesiona w dniu 9 września 2010 r., a więc z przekroczeniem ustawowego terminu. Stwierdzenie powyższego obligowało Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 280 § 1 w związku z art. 277 wskazanej na wstępie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.