Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 stycznia 2007 r.
IV SA/Wr 682/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Miejskiej w K. W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia zasad pokrywania kosztów pogrzebu przez Gminę K. W., w tym osobom bezdomnym postanawia

I.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

II.

zasądzić od Gminy K. W. na rzecz Wojewody D. kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. Nr (...) Wojewoda D(...) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w K. W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia zasad pokrywania kosztów pogrzebu przez Gminę K. W., w tym osobom bezdomnym.

W toku postępowania sądowoadministracyjnego pełnomocnik strony skarżącej pismem z dnia (...) r. Nr (...) cofnął skargę, podając, że Rada Miejska w K. W. w dniu (...) r. podjęła uchwałę Nr (...)w sprawie uchylenia uchwały Nr (...)z dnia (...) r. w związku z czym dalsze podtrzymywanie skargi nie jest zasadne i celowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oświadczenie skarżącego w przedmiocie cofnięcia skargi w świetle zgromadzonych akt badanej sprawy nie nasuwa - z tego punktu widzenia - żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń. W związku z czym uznać należało, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne.

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W konsekwencji, na podstawie wyżej wskazanego przepisu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie wszczęte wniesieniem skargi, podlegało umorzeniu.

O kosztach orzeczono w oparciu o art. 201 wyżej wymienionej ustawy.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.