Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 27 września 2006 r.
IV SA/Wr 678/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 września 2006 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. Z. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, którą doręczono skarżącej w dniu (...) r. (potwierdzenie odbioru).

Termin do wniesienia skargi wynosił 30 dni (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), o czym skarżąca została prawidłowo pouczona w zaskarżonej decyzji, a zatem upływał (...) r.

Skarga została wniesiona bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu po upływie ww. terminu tj. 1 dzień nadano ją bowiem w dniu (...) r. (data stempla pocztowego) w Urzędzie Pocztowym Z. Ś. (...) ((...)).

Z tych względów skargę jako wniesioną po terminie należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej powyżej ustawy.