Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098423

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 listopada 2011 r.
IV SA/Wr 672/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. B. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) E. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego.

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 września 2011 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału doręczono skarżącemu dnia 30 września 2011 r.

W terminie otwartym do uiszczenia wpisu od skargi skarżący oświadczył, iż nie jest w stanie wykonać zarządzenia z dnia 23 września 2011 r. w terminie. Powołując się na konieczność hospitalizacji zapowiedział późniejsze uiszczenie należnej kwoty wpisu sądowego.

Kolejnym pismem wniesionym do Sądu skarżący poinformował o fakcie uiszczenia wpisu od skargi oraz przedstawił "Kartę zabiegową" leczenia sanatoryjnego, które miało miejsce w dniach od (...) do (...).

Opłatę sądową skarżący uiścił w dniu 24 października 2011 r.

Sąd uznał, iż intencją skarżącego, w istocie, był wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.); dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). Wnioskodawca powinien uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.), a ponadto równocześnie z wnioskiem powinien dokonać czynności, której nie dokonał w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

W ocenie Sądu, w oparciu o normy powyżej przywołane, wniosek skarżącego o przywrócenie terminu jest uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie. Okoliczności w nim przedstawione dostatecznie uprawdopodobniają, iż do uchybienia terminu do dokonania żądanej czynności procesowej doszło bez winy skarżącego. Sąd uwzględnił fakt, iż pobyt skarżącego w sanatorium spowodował uchybienie terminu w opłaceniu skargi. Zresztą skarżący od początku starał się zapobiec negatywnym konsekwencjom niezastosowania się w terminie do treści zarządzenia Sądu.

Zaznaczyć przy tej okazji należy, że pożądane jest zachowanie pewnego kompromisu polegającego na tym, by z jednej strony mieć na uwadze obiektywny miernik staranności, której można i trzeba wymagać od każdego należycie dbającego o swoje interesy, z drugiej zaś strony powstrzymanie się od nadmiaru formalizmu, by z tego powodu nie zamknąć stronie prawa do sądu. I tak wobec faktu, iż skarżący uiścił wpis sądowy od skargi należało przyjąć, pomimo barku definitywnego żądania przywrócenia terminu do dokonania tej czynności, iż jego intencją było uznanie przez Sąd opłaty sądowej za skutecznie uiszczoną, a zatem de facto złożenie wniosku o przywrócenie terminu do dokonania stosownej wpłaty. Z kolei, okoliczność pobytu w sanatorium, na którą wskazał i odebranie wezwania do uiszczenia wpisu w przeddzień wyjazdu do sanatorium, w przypadku podeszłego wieku skarżącego (85 lat), zdaniem Sądu, była przeszkodą do uiszczenia wpisu w terminie i świadczy o braku winy po jego stronie w niedochowaniu terminu.

W tej sytuacji Sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.