Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093091

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 r.
IV SA/Wr 669/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. L. o sporządzenie uzasadnienia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2011 r., sygn. akt IV SA/Wr 669/10 oddalającego skargę S. L. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...) sierpnia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2011 r., sygn. akt IV SA/Wr 669/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę S. L. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...) sierpnia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

W dniu 21 czerwca 2011 r. zostało wysłane drogą pocztową pismo skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w którym została zawarta prośba o sporządzenie i przysłanie przedmiotowego wyroku wraz pisemnym uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), zwaną dalej p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Na rozprawie w dniu 13 stycznia 2011 r., na której został wydany powyższy wyrok, pomimo prawidłowego zawiadomienia (potwierdzenie zwrotne z dnia 21 grudnia 2010 r.) S. L. nie stawiła się.

W przedmiotowej sprawie ostatnim dniem zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia był dzień 20 stycznia 2011 r. (czwartek).

Ponieważ został wydany wyrok oddalający skargę, a strona nie złożyła wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku w terminie wskazanym przez art. 141 § 2 p.p.s.a., stosownie do art. 141 § 3 p.p.s.a. Sąd odmówił sporządzenia uzasadnienia do wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.