Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 4 października 2006 r.
IV SA/Wr 663/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 4 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Z. na postanowienie Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przekazania sprawy o przyznanie odszkodowania według właściwości postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) r. Nr (...) Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w L., na podstawie art. 65 § 1 k.p.a., art. 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 ze zm.) i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1707 ze zm.), przekazał według właściwości Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. sprawę ustalenia prawa J. Z. do odszkodowania.

Na postanowienie to J. Z. wniósł zażalenie.

Postanowieniem z dnia (...) r. Nr (...) Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego we W. utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.

Powyższe postanowienie J. Z. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przedmiotem skargi J. Z. jest postanowienie dotyczące przekazania sprawy według właściwości.

Z przepisu art. 65 § 1 k.p.a. wynika, że jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego. Przekazanie sprawy do organu właściwego następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Stosownie zaś do przepisu art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie.

Z powyższego wynika, że sprawa ze skargi J. Z. należy do właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skargę należało jednak odrzucić.

Przepis art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżone postanowienie zawierało prawidłowe pouczenie o terminie jego zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Z zawartego w aktach sprawy potwierdzenia odbioru wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona stronie skarżącej w dniu (...) r., natomiast skarga na tę decyzję została wniesiona drogą pocztową w dniu (...) r. (data stempla pocztowego), a zatem po upływie wskazanego wyżej terminu.

Informację o uchybieniu terminu do wniesienia skargi zawarto także w nadesłanej skarżącemu odpowiedzi na skargę, jednak skarżący nie podjął żadnej próby jej zakwestionowania.

W związku z powyższym na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 cyt. ustawy orzeczono jak w sentencji.