Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 października 2006 r.
IV SA/Wr 644/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 października 2006 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na decyzje podjęte przez osobę zatrudnioną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ś. na stanowisku Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Ś. z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. G. wniósł w niniejszej sprawie skargę, w której domagał się uchylenia wszystkich decyzji administracyjnych podjętych przez osobę zatrudnioną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ś. z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa na stanowisku Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Ś.

W uzasadnieniu skargi podniósł, że ogłaszając w dniu (...) r. konkurs ofert na stanowisko Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Ś. Burmistrz Miasta i Gminy Ś., wbrew obowiązującym w tym względzie do dnia 7 sierpnia 2005 r. przepisom rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zm.), jak i obecnie obowiązującym przepisom rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) podał, że osoba ubiegająca się o wyżej wymienione stanowisko powinna posiadać wykształcenie średnie zamiast wyższego, jak tego wymagają wyżej wskazane przepisy oraz pominął obowiązek posiadania stażu pracy zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1020). Zarzucił ponadto, że wbrew przepisom wyżej wskazanej ustawy nie ogłosił nowego naboru lecz kontynuował rozpoczęty nabór.

Z informacji Burmistrza Miasta i Gminy Ś. z dnia (...) r. o przebiegu konkursu ogłoszonego w dniu (...) r. wynika, że na stanowisko Kierownika Zarządu Lokali Gminnych została wybrana kandydatura R. B.

Zatrudniony na stanowisku Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Ś. R. B. nie spełnia wymogów ustawowych, co wskazuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Ś. w sposób istotny naruszył prawo.

W tej sytuacji dokonywanie wszelkich czynności polegających na prowadzeniu spraw związanych z zarządzaniem jednostką organizacyjną gminy jest, zdaniem skarżącego, sprzeczne z obowiązującym prawem, a więc nieważne z mocy prawa. Ponadto Zarządzeniem Nr (...) z dnia (...) r. Burmistrz udzielił upoważnienia osobie nieprawnie zatrudnionej, wskutek czego wszystkie czynności podjęte na podstawie tego Zarządzenia są bezprawne. Skarżący podał, że osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Ś. występuje przeciwko niemu jako strona w sprawie.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta i Gminy Ś. wniósł: o jej odrzucenie podnosząc, że skarżący nie wykazał naruszenia interesu prawnego lub prawa oraz nie wyczerpał trybu obowiązującego przy wnoszeniu skargi, ewentualnie o umorzenie postępowania.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę podniósł, że przed wniesieniem skargi do Sądu skarżący winien był, stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwrócić się do organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa i dopiero po bezskutecznym wezwaniu wnieść skargę do Sądu. Skarżący nie dopełnił powyższego wymogu. Ponadto nie wykazał na czym miałoby polegać naruszenie jego istotnego interesu lub prawa.

Niezależnie od powyższego organ wyjaśnił, że w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Ś. nie wydano żadnego zarządzenia, a także nie podjęto uchwały. Udzielenie zaś wyłonionemu w drodze konkursu Kierownikowi Zarządu Lokali Gminnych pełnomocnictwa w formie Zarządzenia Burmistrza do prowadzenia spraw zakładu budżetowego nie jest sprzeczne z obowiązującym prawem i w żaden sposób nie narusza interesu skarżącego.

Pismem z dnia (...) r. skarżący został pouczony o treści art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

W związku z treścią odpowiedzi na skargę skarżący przesłał do Sądu: 1) uchwałę Rady Miasta i Gminy Ś. nr (...) z dnia (...) r. w sprawie rozpatrzenia skargi B. W. na Burmistrza Miasta i Gminy Ś. w związku z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Ś., 2) wniosek Wojewody D. z dnia (...) r. do Prokuratury Rejonowej w Z. o wytoczenie powództwa przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy Ś. o stwierdzenie nieważności umowy o pracę zawartej z R. B. zatrudnionym na stanowisku Kierownika Zarządu Lokali Gminnych oraz 3) pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym skierowany przeciwko skarżącemu, a podpisany w imieniu Gminy Ś. przez R. B. - Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Ś. W piśmie tym skarżący podał m.in., że Zarządzeniem z dnia (...) r. Nr (...) Burmistrz udzielił upoważnienia osobie nieprawnie zatrudnionej wskutek czego wszystkie czynności podjęte na podstawie tego Zarządzenia są bezprawne. Osoba ta występuje przeciwko niemu w sądzie powszechnym jako strona w sprawie oraz reprezentuje Burmistrza przed organami ścigania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

W myśl § 2 wyżej wskazanego przepisu kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

O treści art. 3 § 2 p.p.s.a. skarżący został pouczony pismem z dnia (...) r. (k. (...)) doręczonym w dniu (...) r.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (art. 50 § 1 p.p.s.a.).

W myśl art. 52 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (§ 1). Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (§ 3). W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, o którym mowa w § 3, nie ma zastosowania (§ 4).

W skardze wniesionej w niniejszej sprawie skarżący domagał się uchylenia wszystkich decyzji administracyjnych podjętych przez osobę zatrudnioną "z rażącym naruszeniem prawa" przez Burmistrza Miasta i Gminy Ś. na stanowisku Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Ś.

Tak sformułowaną skargę uznać należy za niedopuszczalną. Skarżący bowiem nie wskazał konkretnego aktu administracyjnego wydanego przez Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Ś., który to akt naruszałby jego interes prawny wynikający z normy prawa materialnego kształtującej sytuację prawną wnoszącego skargę.

Skargę, której przedmiotem jest żądanie uchylenia wszystkich decyzji administracyjnych podjętych przez osobę zatrudnioną przez burmistrza na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej gminy z powodu zatrudnienia tejże osoby z naruszeniem prawa, uznać należy za niedopuszczalną.

W tej sytuacji na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna.