Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664685

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 grudnia 2013 r.
IV SA/Wr 625/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku R. H. o ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi R. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że jest osobą samotną, zrezygnował z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorą matką. Otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej tj. specjalny zasiłek opiekuńczy (...) zł, zasiłek celowy (...) zł i zasiłek okresowy (...) zł. Jest osobą chorą i wymaga leczenia. Podała, że nie posiada nieruchomości oraz oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Z treści przepisu art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wynika, że ustanowienie adwokata z urzędu obejmuje prawo pomocy w zakresie częściowym. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze, że skarżący jest osobą samotną, chora, utrzymującą się z niskich świadczeń z pomocy społecznej i nie posiadającą majątku, przyjąć należy, że wykazał on, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.