Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 4 października 2006 r.
IV SA/Wr 619/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 4 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. K. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Zarządzeniem z dnia (...) r. Sąd wezwał K. M. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, skarżący jednak na wezwanie Sądu nie odpowiedział.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący, mimo doręczenia w dniu (...) r. wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, nie uiścił tej opłaty sądowej.

Wobec bezskutecznego wezwania skarżącego w zakreślonym przez Sąd terminie do uiszczenia wymaganego wpisu, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy skargę należało odrzucić.