Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 sierpnia 2006 r.
IV SA/Wr 617/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Alojzy Wyszkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku H. S. w przedmiocie anulowania żądania zapłaty postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

H. S. w dnia (...) r. wystąpiła o przyznanie prawa pomocy na formularzu PPF wskazując, iż wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Uzasadniła swój wniosek tym, że wobec odrzucenia pozwu przez sąd powszechny kieruje ona pozew przeciwko "A" Spółka z o.o. w W. do sądu administracyjnego. W pozwie tym H. S. wniosła o anulowanie żądania strony pozwanej zapłaty przez powódkę kwoty (...) zł wynikającej z rozliczenia dostawy wody i odczytu wodomierza, a ponadto o nakazanie stronie pozwanej dokonywania prawidłowego rozliczania lokatorów budynku mieszkalnego przy ulicy K. (...).

Postanowieniem z dnia (...) r. (sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w W. odrzucił przedmiotowy pozew z dnia (...) r. w oparciu o art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. uznając, że droga sądowa w niniejszej sprawie jest niedopuszczalna, gdyż roszczenie powódki nie ma charakteru cywilnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U: Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuci skargę jeżeli nie należy ona do właściwości sądu administracyjnego. Właściwość tę określa art. 3 § 1 cyt. ustawy Przepis art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, iż sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

Stosownie do § 2 tego artykułu kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5) Sygn. akt IV S A/Wr 617/06 3

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5. podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Przedmiotowa sprawa nie należy do kompetencji sądu administracyjnego, gdyż jako stronę przeciwną wskazano dyrekcję Spółki B w Katowicach i "A" Spółka w W., które nie mieszczą się niewątpliwie w ramach struktury działalności administracji publicznej, nad którą wyłącznie sprawuje kontrolę sąd administracyjny.

Wprawdzie H. S. wspomina w uzasadnieniu, iż Urząd Skarbowy oraz NIK

O/W. (jako organ państwa podlegający wyłącznie parlamentowi, a nie kontroli sądu administracyjnego) poinformowały ją, że nie są władne do przeprowadzenia kontroli w "A" Spółce z o.o. mającej na celu spowodowanie prawidłowego rozliczenia lokatorów lecz brak skargi jako pisma procesowego zawierającego żądanie strony weryfikacji konkretnego aktu lub czynności Urzędu Skarbowego.

A warunkiem dopuszczalności zaskarżenia jest istnienie aktu zaskarżenia.

Z tych względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i 6 ustawy Sąd odrzucił powyższy wniosek wskazany jako złożenie "pozwu".

Zgodnie z art. 58 § 4 cyt. ustawy sąd wprawdzie nie może odrzucić skargi z powodu o którym mowa w § 1 pkt 1, jeżeli sąd powszechny uznał się za niewłaściwy, jednakże orzeczenie to musi być prawomocne, podczas gdy przedstawione w załączeniu postanowienie Sądu Rejonowego w W. nie ma takiego charakteru.

Z powyższych względów należało orzec jak w sentencji.