Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707174

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2010 r.
IV SA/Wr 616/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sędziowie WSA: Małgorzata Masternak-Kubiak, Lidia Serwiniowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wydanym w niniejszej sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2010 r. w ten sposób, że w linijce 9 od góry sentencji wyroku w miejsce: "Lida Serwiniowska" wpisać: "Lidia Serwiniowska".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę M. S. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

W sentencji wyroku omyłkowo, w linijce 9 od góry, wpisano: "Lida Serwiniowska" zamiast: "Lidia Serwiniowska".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Wskazana na wstępie omyłka jest oczywista, na co wskazuje jej charakter.

Wobec powyższego, na podstawie art. 156 § 1 i 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.