Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093087

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 r.
IV SA/Wr 611/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. U. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. U. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Przepis art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżone postanowienie zawierało prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie jego zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Z zawartego w aktach sprawy potwierdzenia odbioru wynika, że zaskarżone postanowienie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 27 czerwca 2011 r. Skarżący w dniu 26 lipca 2011 r. nadał skargę w urzędzie pocztowym na to postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu natomiast w dniu 29 lipca 2011 r. Sąd przekazał skargę Wojewodzie (...). Termin do wniesienia skargi upływał zatem w dniu 27 lipca 2011 r.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się bowiem, że skoro strona wbrew wyraźnemu pouczeniu skierowała skargę do sądu za pośrednictwem niewłaściwego organu, to za datę nadania skargi należało przyjąć datę przekazania skargi właściwemu organowi przez sąd (zob. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Gl 155/08, LEX nr 381455, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. akt IV SA/Po 46/08, LEX nr 381707).

W związku z powyższym na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 cyt. ustawy skarga podlegała odrzuceniu. Strona skarżąca nie wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.