Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050979

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2012 r.
IV SA/Wr 606/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. Dz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji utrzymującej w mocy decyzję w sprawie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 lipca 2011 r. A. Dz., w imieniu Z. Dz., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji utrzymującej w mocy decyzję w sprawie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego.

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 sierpnia 2011 r. wezwano A.Dz. do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w postępowaniu w charakterze pełnomocnika, przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu Z. Dz. przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Wyżej wymieniony nie zastosował się do wezwania Sądu.

Postanowieniem z dnia 8 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił dopuszczenia A.Dz. do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze pełnomocnika skarżącej.

Pismem z dnia 8 maja 2012 r. Sąd wezwał Z. Dz. do usunięcia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi przez jej podpisanie, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 10 maja 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.); dalej p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, tj. zawierać m.in. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa (§ 3).

Wezwany do złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym A Dz., pełnomocnictwa nie przedłożył.

Skarżąca, mimo doręczenia w dniu 10 maja 2012 r., wezwania do podpisania skargi pod rygorem jej odrzucenia, nie uzupełniła tego braku skargi.

Z kolei, po myśli art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec powyższego zatem, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.