Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2006 r.
IV SA/Wr 603/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. G. - "jako przedstawiciel J. G." zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego.

Pismem z dnia (...) r. Sąd wezwał skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Jednocześnie Sąd pouczył skarżącego, że nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Sąd skierował powyższe wezwanie na adres skarżącego: ul. K. (...), (...) Ż., tymczasem skarżący zamieszkuje w B., ul. K. (...), (...) Ż.

Skarżący na powyższe wezwanie nie odpowiedział.

Pismem z dnia (...) Sąd ponowił swoje wezwanie z dnia (...) r., prawidłowo określając adres zamieszkania skarżącego.

Mimo odebrania osobiście przez skarżącego powyższego pisma w dniu (...) r. skarżący na wezwanie Sądu nie odpowiedział.

Według art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, tj. zawierać m.in. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Wobec bezskutecznego wezwania skarżącego w zakreślonym przez Sąd terminie do usunięcia wymaganego braku skargi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy skargę należało odrzucić.