Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682406

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
IV SA/Wr 601/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia w trybie wznowienia postępowania ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych postanawia: zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

U.K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia w trybie wznowienia postępowania ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych.

W dniu 6 sierpnia 2012 r. skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270); dalej: p.p.s.a., strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Niniejsza sprawa, bezsprzecznie, mieści się w powyższym zakresie wobec czego uiszczony przez skarżącą wpis od skargi należało uznać za nienależny.

Stosownie do art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami nienależnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Cytowany wyżej przepis dotyczy sytuacji, gdy wystąpi nadpłata w kwocie kosztów uiszczonych przez stronę w porównaniu z wysokością kwoty należnej. Przy czym, nadpłata wystąpi także wtedy, gdy pobrane koszty sądowe (art. 211 p.p.s.a.) będą wyższe od należnych albo zostaną pobrane od strony zwolnionej od ponoszenia kosztów, np. w sytuacjach, o których mowa w art. 239 p.p.s.a. (por. Małgorzata Niezgódka-Medek, Komentarz do art. 225 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, publ. Lex 2011).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 225 w związku z art. 239 pkt 1 lit. a p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

1

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.