Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707170

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wr 595/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. D. na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia.r. Nr. w przedmiocie kontrolnego badania inwalidy postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę na wyżej oznaczoną decyzję. Skarżącego pouczono o trybie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego postanowienia.

Zgodnie z przepisem art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (zwanej dalej p.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez osoby w nim wymienione, a więc adwokata lub radcę prawnego, w sprawach obowiązków podatkowych doradcę podatkowego, w sprawach własności przemysłowej rzecznika patentowego. Przymus adwokacko - radcowski nie obowiązuje, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Tymczasem, jak wynika z akt sprawy J. D. osobiście sporządził skargę kasacyjną. Skarga złożona przez skarżącego nie spełnia wymogów określonych w art. 175 p.p.s.a., gdyż nie została sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. A zatem skarga kasacyjna sporządzona z naruszeniem art. 175 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niedopuszczalna, a Sąd ma obowiązek odrzucić ją bez wzywania do usunięcia braków, co orzeczono na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.