Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093086

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 r.
IV SA/Wr 590/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Ch. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 lipca 2011 r. W. Ch. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Zarządzeniem z dnia 19 sierpnia 2011 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie Sądu skarżący odebrał w dniu 24 sierpnia 2011 r. jednak należny wpis nie został uiszczony.

W piśmie zaś z dnia 27 sierpnia 2011 r. skarżący zwrócił się do Sądu o przesunięcie terminu wniesienia wpisu sądowego do dnia 10 października 2011 r. oraz zawieszenie postępowania sądowego w sprawie. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 5 października 2011 r. odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 646/11. Zdaniem skarżącego, w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez WSA w Warszawie postępowanie w niniejszej sprawie stanie się bezcelowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący, mimo doręczenia w dniu 24 sierpnia 2011 r. wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, nie uiścił tej opłaty sądowej. Wyznaczony przez Sąd termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Wobec bezskutecznego wezwania skarżącego w zakreślonym przez Sąd terminie do uiszczenia wymaganego wpisu, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 cytowanej ustawy skargę należało odrzucić.

Odnosząc się do wniosku skarżącego o przesunięcie terminu do wniesienia wpisu sądowego wskazać należy przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują jakiejkolwiek możliwości prawnej rozłożenia wpisu od skargi na raty czy odroczenia jego płatności (dotyczy to także innych opłat sądowych) zob. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Komentarz do art. 220 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, LEX 2011.

W związku z odrzuceniem skargi wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania w sprawie należało uznać za bezprzedmiotowy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.