Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707165

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wr 586/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

Skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Zarządzeniem z dnia (...) r. wyznaczono termin rozprawy w powyższej sprawie na dzień (...)O tym fakcie zarówno skarżąca, jak i organ administracji zostali prawidłowo zawiadomieni pismami z dnia 14 stycznia 2010 r.

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2010 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, przyznał skarżącej na jej wniosek prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Na rozprawie w dniu 16 lutego 2010 r., z uwagi na niezawiadomienie o terminie rozprawy wyznaczonego dla skarżącej z urzędu pełnomocnika i niezłożenie przez tegoż pełnomocnika pełnomocnictwa do występowania w imieniu skarżącej, Sąd postanowił rozprawę odroczyć z terminem na dzień 25 marca 2010 r., o czym zawiadomiono strony oraz pełnomocnika z urzędu. Zawiadomienie o terminie rozprawy zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 16 marca 2010 r.

Na rozprawie w dniu 25 marca 2010 r. Sąd postanowił, zwrócić się do wyznaczonego dla skarżącej pełnomocnika z urzędu, wobec nieprzedłożenia przez niego pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącej, z pytaniem czy będzie występował w sprawie w imieniu skarżącej i odroczył rozprawę z terminem na piśmie.

W odpowiedzi na pytanie Sądu, wyznaczony dla skarżącej pełnomocnik pismem z dnia 1 kwietnia 2010 r. (data wpływu do Sądu 7 kwietnia 2010 r.) złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia "orzeczenia Sądu z dnia 25 marca 2010 r." i jego przesłanie na wskazany adres kancelarii, oraz przesłał pełnomocnictwo do reprezentowania skarżącej opatrzone datą 8 marca 2010 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. stanowi, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Przy czym odpis sentencji wyroku oddalającego skargę Sąd doręcza z urzędu stronie, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, a także, gdy wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, co wynika z art. 140 § 2 i § 3 p.p.s.a. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zgodnie z § 3 wskazanego na wstępie przepisu odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. W rozpatrywanej sprawie wniosek profesjonalnego pełnomocnika skarżącej z dnia 7 kwietnia 2010 r. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku został złożony przed wydaniem wyroku w sprawie. Wyrok bowiem w tej sprawie nie został jeszcze wydany, a nowy termin rozprawy odroczonej w dniu 25 marca 2010 r. nie został w tej sprawie jeszcze wyznaczony. Z treści art. 141 § 2 p.p.s.a. natomiast jednoznacznie wynika, że siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku biegnie od dnia ogłoszenia wyroku oddalającego skargę lub doręczenia odpisu sentencji wyroku. Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed jego wydaniem nie wywołuje skutków prawnych i z tego powodu nie może być uznane za wniosek, o którym mowa w art. 141 § 2 p.p.s.a (por. postanowienie NSA z dnia 9 września 2004 r. sygn I OZ 404/04 niepubl.). W świetle powyższego wniosek pełnomocnika skarżącej o doręczenie wraz z uzasadnieniem wyroku w niniejszej sprawie zgłoszony przed wydaniem owego wyroku jest przedwczesny. Nie wywołuje zatem skutków procesowych. W tej sytuacji na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. należało odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku, co orzeczono na wstępie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.