IV SA/Wr 576/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809847

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2016 r. IV SA/Wr 576/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sędziowie: NSA Henryk Ożóg, WSA Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ś. z dnia (...) marca 2013 r., nr (...) w sprawie przyznania zasiłku okresowego oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.