IV SA/Wr 57/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3048670

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. IV SA/Wr 57/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sędziowie WSA: Ewa Kamieniecka (spr.), Asesor Marta Pająkiewicz-Kremis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi Centrum (...) w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) października 2019 r. nr (...) w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

I. uchyla zaskarżoną decyzję;

II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. na rzecz Centrum (...) w O. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) września 2019 r. nr (...) Wójt Gminy D. przyznał Centrum (...) w O. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Z. G. w kwocie (...) zł. Organ wyjaśnił, że młodociany pracownik realizował u wnioskodawcy przyuczenie do wykonywania pracy w zawodzie kucharz i umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta w dniu (...) lutego 2018 r. Młodociany naukę ukończył w dniu (...) czerwca 2019 r., zdając w tym dniu egzamin sprawdzający. Młodociany w 2018 r. wykorzystał 2 miesiące urlopu bezpłatnego (od (...) lipca 2018 r. do (...) sierpnia 2018 r.) oraz dodatkowo 14 dni urlopu wypoczynkowego. Od okresu przyuczenia do wykonywania pracy organ odliczył 14 dni urlopu wypoczynkowego (do stażu wlicza się maksymalnie łącznie 60 dni urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego), 2 dni czerwca po zdaniu egzaminu oraz 27 dni lutego przed zawarciem umowy o pracę. Łącznie odliczono 43 dni, tj. 2 miesiące. Okres kształcenia wynosił 15 pełnych miesięcy i należność proporcjonalnie do okresu kształcenia za pełnych 15 miesięcy wyniosła (...) zł ((...) zł x15 miesięcy).

W odwołaniu wnioskodawca wniósł o zmianę decyzji i przyznanie dofinansowania jeszcze za 1 miesiąc kalendarzowy kształcenia. Okres kształcenia młodocianego trwał bowiem w pełnych miesiącach kalendarzowych od marca 2018 r. do czerwca 2019 r. Nie znajduje uzasadnienia odliczenie dni, w których młodociany korzystał z urlopu wypoczynkowego oraz 2 dni związanych ze zdaniem egzaminu przez młodocianego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzją z dnia (...) października 2019 r. nr (...) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Kolegium wyjaśniło, że dofinansowanie przysługuje wyłącznie za każdy pełny miesiąc kształcenia. W sytuacji, gdy rozpoczęcie lub zakończenie procesu kształcenia nastąpiło w trakcie danego miesiąca, to dofinansowanie za te miesiące nie przysługuje. Po zdaniu egzaminu kończy się okres przygotowania zawodowego, nawet przy dalszym pozostawaniu w zatrudnieniu. Zdaniem SKO, organ pierwszej instancji zasadnie nie uwzględnił miesiąca lutego 2018 r. (umowa o pracę zawarta w dniu (...) lutego 2018 r.) oraz miesiąca czerwca 2019 r. (egzamin zdany w dniu (...) czerwca 2019 r.) i przyznał dofinansowanie za 15 miesięcy. Wbrew argumentacji odwołania dofinansowanie przyznano również za okres udzielonego urlopu bezpłatnego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i przyznanie dofinansowania za 17 miesięcy kształcenia młodocianego (od lutego 2018 r. do czerwca 2019 r.), zarzucając naruszenie art. 122 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. Ewentualnie za niepełny miesiąc kształcenia należy obliczyć dofinansowanie w proporcji do faktycznego okresu kształcenia. Stanowisko Kolegium nie znajduje uzasadnienia, zwłaszcza w przypadku nieprzyznania dofinansowania za czerwiec 2019 r. Ostatni dzień roboczy w czerwcu 2019 r. przypadał na (...) czerwca 2019 r., a następne dni były dniami wolnymi od pracy ((...) - sobota, (...) - niedziela).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W myśl art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej p.p.s.a.), uwzględnienie skargi następuje w przypadku naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego lub innego naruszenia przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy.

Sąd uznał, że zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa, w stopniu dającym podstawę do jej uchylenia.

Podstawą materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowi art. 122 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), regulujący kwestię dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał czeladniczy lub zawodowy egzamin;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

W świetle art. 122 ustęp 2 pkt 2 powołanej ustawy, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Istotą sporu na tle bezspornego w sprawie stanu faktycznego jest wykładnia art. 122 ustęp 2 pkt 2 w części dotyczącej rozumienia wyrażenia "każdy pełny miesiąc kształcenia".

Jak wynika z ustalonych okoliczności faktycznych, umowa o pracę z młodocianym została zawarta w dniu (...) lutego 2018 r. i młodociany zdał egzamin sprawdzający w dniu (...) czerwca 2019 r., wobec czego Kolegium uznało, że nie były to pełne miesiące kształcenia, a zatem stronie skarżącej jako pracodawcy nie należy się kwota dofinansowania w wysokości (...) złotych za luty 2018 r. i czerwiec 2019 r.

W ocenie Sądu pogląd organu zasługuje jedynie częściowo na aprobatę.

Omawiany art. 122 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe posługuje się pojęciem "każdy pełny miesiąc kształcenia". Okres kształcenia młodocianego wynika z zawartej z nim na piśmie, zgodnie z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i winien znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadectwie pracy po zakończeniu trwania takiej umowy. Brak jest podstaw prawnych do twierdzenia, że "pełny miesiąc kształcenia" w rozumieniu ustawy obejmuje wszystkie dni miesiąca bez wyjątku, to znaczy także dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta. Wypada zauważyć, że generalnie według uregulowań przyjętych w Kodeksie pracy (art. 129 § 1) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu. Po myśli art. 203 § 3 Kodeksu pracy młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Z zawartej z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania oraz ze świadectwa pracy z dnia (...) czerwca 2019 r. wynika, że okres przyuczenia zawodowego trwał od dnia (...) lutego 2018 r. do dnia (...) czerwca 2019 r. Niewątpliwie ostatnie dwa dni czerwca 2019 r., czyli (...) i (...) czerwca przypadały na sobotę i niedzielę tego miesiąca. Młodociany złożył egzamin sprawdzający w zakresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca - to jest w piątek (...) czerwca 2019 r. W tej sytuacji i z uwzględnieniem uregulowań Kodeksu pracy trzeba przyjąć, że młodociany przeszedł zakładany cykl przyuczenia do wykonywania zawodu kucharza w wymiarze pełnych 16 miesięcy, to jest od marca 2018 r. do czerwca 2019 r. Również więc czerwiec 2019 r. należało uwzględnić jako "pełny miesiąc kształcenia". Natomiast za "pełny miesiąc kształcenia" nie można uznać lutego 2018 r., skoro umowa o pracę została zawarta w dniu (...) lutego 2018 r., a więc kształcenie w lutym trwało tylko 2 dni.

Z podanych względów, na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a., uchylono zaskarżoną decyzję SKO. O kosztach postępowania orzeczono na mocy art. 200 p.p.s.a. w związku z art. 205 § 1 p.p.s.a. (zwrot 100 zł - wpis od skargi).

W ponownym postępowaniu organ będzie związany wyżej zaprezentowaną oceną prawną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.