Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802955

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2017 r.
IV SA/Wr 564/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Związku Zawodowego - (...) z/s w O. o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi E. M. na pisemną propozycję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej postanawia na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.): dopuścić Związek Zawodowy - (...) z siedzibą w O. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.