Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707163

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2010 r.
IV SA/Wr 558/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 26 listopada 2009 r. H. W. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi na decyzję Wojewody D. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 3 grudnia 2009 r.

W dniu 4 grudnia 2009 r. skarżący wniósł o zwolnienie go od uiszczenia wpisu od skargi.

W związku ze zgłoszonym wnioskiem, pismem z dnia 7 grudnia 2009 r., skarżący został wezwany przez Sąd do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych na urzędowym formularzu, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 9 grudnia 2009 r., jednakże nie zastosował się on do niego.

Wobec powyższego, zarządzeniem z dnia 22 grudnia 2009 r., referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy.

Od zarządzenia referendarza sądowego skarżący wniósł sprzeciw.

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wniosek skarżącego pozostawił bez rozpoznania.

Na powyższe postanowienie skarżący złożył zażalenie.

W dniu 20 kwietnia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny zażalenie oddalił.

W tej sytuacji, na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 kwietnia 2010 r., wezwano skarżącego do wykonania zarządzenia z dnia 26 listopada 2009 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 13 maja 2010 r.

Mimo tego, skarżący nie uiścił należnej opłaty. Nie zwrócił się też z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej uiszczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.); dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3).

Skarżący, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uiścił należnego wpisu sądowego.

Przy czym podkreślenia wymaga, iż wystąpienie przez skarżącego z kolejnym wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, nie zwolniło go od skutków niezastosowania się do wezwania Sądu z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zatem, wniesiona skarga podlegała odrzuceniu, o czym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.