Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891269

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
IV SA/Wr 555/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński (spr.), WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.