Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093081

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 września 2011 r.
IV SA/Wr 550/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. L. na postanowienie (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na postanowienie (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Przepis art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżone postanowienie zawierało prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie jego zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Z zawartego w aktach sprawy potwierdzenia odbioru wynika, że zaskarżone postanowienie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 3 czerwca 2011 r. Skarżąca w dniu 5 lipca 2011 r. wniosła skargę na to postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (data nadania pisma w urzędzie pocztowym). Termin do wniesienia skargi upływał zatem w dniu 4 lipca 2011 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 cyt. ustawy skarga podlegała odrzuceniu. Strona skarżąca nie wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.