IV SA/Wr 535/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807421

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2016 r. IV SA/Wr 535/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spr.).

Sędziowie: NSA Julia Szczygielska, WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie uznania za winnego naruszenia dyscypliny służbowej i wymierzenia kary dyscyplinarnej postanawia: wyłączyć sędziego WSA Lidię Serwiniowską od orzekania w niniejszej sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.