Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888871

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2012 r.
IV SA/Wr 532/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sędziowie: NSA Henryk Ożóg (spr.), WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 12 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi E. K. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...) 2012 r. nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.