Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707162

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wr 524/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej H. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. akt IV SA/Wr 524/09 oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. akt IV SA/Wr 524/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę H. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku.

Doręczając skarżącemu w dniu 8 marca 2010 r. powyższy wyrok, Sąd pouczył go m.in. o tym, że przysługująca od niego skarga kasacyjna, pod rygorem odrzucenia, powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Skarżący, w dniu 30 marca 2010 r., złożył sporządzoną osobiście skargę kasacyjną od wyroku Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Z treści art. 178 p.p.s.a. wynika, że sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Przepis art. 175 § 1 p.p.s.a. stanowi, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

Z akt sprawy wynika, że skarżący sporządził skargę kasacyjną osobiście.

Mając to na uwadze Sąd, na podstawie o art. 178 p.p.s.a., odrzucił skargę kasacyjną jako niedopuszczalną, o czym orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.