Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093078

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
IV SA/Wr 523/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia... w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na wyżej oznaczoną decyzję skarżąca wystąpiła o "przydzielenie jej adwokata lub radcy prawnego z urzędu".

We wniosku złożonym w dniu 18 sierpnia 2011 r. na urzędowym formularzu skarżąca oświadczyła, że gospodarstwo domowe prowadzi z bezrobotnym konkubentem, utrzymuje się z zasiłków wypłacanych jej przez MOPS w łącznej wysokości 787, 50 zł, a jej wydatki kształtują się następująco: opłata za energię elektryczną -100 zł; za gaz- 100 zł; za wodę i ścieki- 50 zł; koszt lekarstw- 300 zł; koszt diety cukrzycowej- 300 zł; opał na zimę - 1.500 zł. Dodała, że brakujące jej na wydatki środki pożycza i poinformowała, że cierpi na liczne schorzenia.

Prawo pomocy w zakresie częściowym może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)).

Uwzględniając sytuację materialną skarżącej uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 u.p.s.a, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.