Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043689

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 lipca 2015 r.
IV SA/Wr 517/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. zażalenia Z. R. w sprawie ze skargi Z. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) maja 2014 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Kolegium odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia Kolegium odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku celowego postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 maja 2015 r. skarżący wniósł zażalenie w trybie art. 161 § 1 w zw. z art. 163 § 1 i § 3 oraz 167 oraz 220 § 4 p.p.s.a. na postanowienie:

1)

umarzające postępowanie z wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w całości,

2)

odmowę odroczenia rozpoznania rozprawy

3)

zarządzenie ustne przewodniczącego o odmowie przyjęcia odwołania skarżącego wniesionego do protokołu na postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy do sprawy "przed jej rozpoznaniem a wydane w toku rozprawy lecz przed rozpoznaniem skargi, jaka odbyła się w dniu 8 maja 2015 r. i wniesione w trakcie posiedzenia przez skarżącego w trybie art. 114 p.p.s.a."

4)

zarządzenie przewodniczącej "postanawiającej ustnie o odmowie przyjęcia odwołania skarżącego wniesionego do protokołu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Sędziego Henryka Ożoga postanawiającego o połączeniu spraw o sygn. akt IV SA/Wr 519/14, IV SA/Wr 518/14, IV SA/Wr 517/14 do wspólnego rozpoznania, bez odrębnego rozstrzygnięcia a wydane w toku rozprawy, lecz przed rozpoznaniem skargi, jaka odbyła się w dniu 8 maja 2015 r., jakie wniosłem przed rozpoznaniem sprawy w trakcie posiedzenia w trybie art. 114 p.p.s.a."

5)

na postanowienie Przewodniczącej wydane po zamknięciu rozprawy a postanawiające o odroczeniu ogłoszenia wyroku na dzień 21 maja 2015 r. w sprawie IV SA/Wr 519/14.

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest zażalenie dotyczące postanowień i zarządzeń opisanych wyżej w pkt 1 do 5 zawartych w piśmie skarżącego z dnia 11 maja 2015 r. Zażalenie powyższe podlega odrzuceniu z następujących powodów:

Zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o przyznanie prawa pomocy podlegają zaskarżeniu, zatem ogłoszone na rozprawie podlegają uzasadnieniu i doręczeniu (art. 163 p.p.s.a.). Skarżącemu do chwili obecnej w związku ze złożoną skargą na przewlekłość postępowania nie doręczono postanowienia z uzasadnieniem. Tym samym zażalenie w tym przedmiocie jako przedwczesne należało odrzucić (art. 194 § 2 p.p.s.a.).

Nie może być przedmiotem rozpoznania zażalenie dotyczące pkt 2 wniosku; postanowienie odmawiające odroczenia rozprawy nie podlega zaskarżeniu. Taki środek odwoławczy nie jest przewidziany w art. 194 § 1 p.p.s.a. ani też w pozostałych przepisach ustawy. Takie samo uzasadnienie należałoby przedstawić do pkt 3 do 5 wniosku z dnia 11 maja 2015 r., z tym, że zarządzeń, o których mowa w pkt 3 i 4 w protokole rozprawy z dnia 11 lutego i 8 maja 2015 r., nie ma. Nie ma zatem przedmiotu zaskarżenia. Nawet teoretycznie gdyby takie zarządzenia wydano to w myśl art. 194 w zw. z art. 198 p.p.s.a. nie służyłoby na nie zażalenie. Ustawa nie przewiduje wniesienia zażalenia na opisane zarządzenia. Dodać też należy, że w wymienionych sprawach IV SA/Wr 517/14 i IV SA/Wr 518/14 nie zapadły postanowienia o połączeniu tych spraw (i sprawy IV SA/Wr 519/14) do wspólnego rozpoznania i odrębnego rozstrzygnięcia. Ponadto w sprawach tych nie orzekał wymieniony we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. Przewodniczący Wydziału IV Sędzia NSA Henryk Ożóg, który według twierdzeń wniosku wydał postanowienie o połączeniu wymienionych wyżej spraw.

Zauważyć należy, że w sprawie IV SA/Wr 519/14 skarżący złożył oświadczenie, że składa zażalenie na połączenie spraw i w protokole tej sprawy odnotowano ten fakt.

Oświadczenie to nie miało jednak oparcia w podejmowanych w sprawach IV SA/Wr 518/14, SA/Wr 517/14, SA/Wr 519/14 czynnościach. Z faktu iż skarżący złożył określone wyżej oświadczenie nie można wyprowadzić wniosku, że Sąd zarządził o połączeniu do wspólnego rozpoznania ww. spraw. Z protokołów wymienionych spraw wynika jednoznacznie, że choć zostały wyznaczone na jedną godzinę były rozpoznawane oddzielnie, o czym świadczą godziny rozpoczęcia i zakończenia każdej z nich.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.