Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2618198

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 stycznia 2019 r.
IV SA/Wr 502/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. D. i R. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranego dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

K. D. i R. D. (dalej skarżący) wnieśli w ustawowym terminie (22 października 2018 r. data nadania) za pośrednictwem właściwego organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (dalej organ odwoławczy, II instancji) z dnia (....]w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranego dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania, gdyż decyzją z dnia (....]w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) dalej p.p.s.a., uwzględniło w całości skargę wniesioną do Sądu w tej sprawie. Zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu pierwszej instancji z dnia (...) r. zostały uchylone, co wynika z nadesłanej Sądowi decyzji z dnia 9 listopada 2018 r. (k. 13).

Z nadesłanej przez organ odwoławczy, na wezwanie Sądu, informacji wynika, że przesyłka zawierająca wydaną w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. decyzję z dnia 9 listopada 2018 r. została doręczona skarżącym w dniu 30 listopada 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

W niniejszej sprawie organ z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 54 § 3 p.p.s.a., decyzją z dnia (...) w całości uwzględnił wniesioną skargę i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu i instancji. W konsekwencji, skoro skarga jako środek zaskarżenia została skonsumowana (uwzględniona przez organ w trybie autokontroli), to postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe należało umorzyć, stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W tym stanie rzeczy Sąd orzekł, zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 oraz art. 161 § 2 w zw. z art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.