IV SA/Wr 501/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

IV SA/Wr 501/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664975

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2013 r. IV SA/Wr 501/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska (spr.).

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: odmówić wykładni wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 501/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę Z. R., dalej skarżący, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Przy czym, z uwagi na brak wniosku strony Sąd nie sporządził i nie doręczył skarżącemu uzasadnienia tego orzeczenia.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2013 r. skarżący, na podstawie art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wezwał Sąd do wyjaśnienia wątpliwości związanych z opublikowanym orzeczeniem i stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego oraz niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia opublikowanego w sprawie.

Podobne żądania skarżący zgłosił w piśmie z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie jest zasadny.

Stosownie do przepisu art. 158 p.p.s.a. Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Konieczność dokonania wykładni, której podlega zarówno sentencja wyroku jak i jego uzasadnienie, zachodzi wówczas, gdy jego treść jest sformułowana w sposób niejasny, uniemożliwiający jednoznaczne rozumienie tekstu, który może budzić wątpliwości co do samego rozstrzygnięcia, zakresu powagi rzeczy osądzonej, a także sposobu jego wykonania. Potrzeba wykładni może być wynikiem wadliwego lub nie dość precyzyjnego sformułowania wyroku.

W ocenie Sądu z taką sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Wyrok z dnia 23 maja 2012 r. jest jasny w zakresie sentencji. Natomiast jego uzasadnienie, z uwagi na brak wniosku stron w tym przedmiocie, nie zostało sporządzone. W wyroku w sposób jednoznaczny i czytelny wskazano przedmiot i sposób rozstrzygnięcia Sądu. Trudno wobec tego przyjąć, że wymaga on niezbędnej wykładni.

Stwierdzić należy, że wniosek o dokonanie wykładni jest w istocie polemiką z rozstrzygnięciem Sądu, bowiem skarżący podnosi jedynie argumenty wskazujące, jego zdaniem, na błędny tok działania Sądu oraz próbą podważenia trafności podjętego rozstrzygnięcia.

Na marginesie dodać jednocześnie trzeba, że przepisy p.p.s.a. nie przewidują możliwości stwierdzenia przez wojewódzki sąd administracyjny nieważności zapadłych przed tym Sądem orzeczeń. Omawiana ustawa w art. 183 § 2 wskazuje, kiedy zachodzi nieważność postępowania sądowego. Jednakże stosownie do § 1 tego artykułu nieważność postępowania z urzędu brana jest pod rozwagę przez sąd drugiej instancji, tj. Naczelny Sąd Administracyjny w związku z merytorycznym rozpoznaniem skargi kasacyjnej. Sąd pierwszej instancji, jakim jest Wojewódzki Sąd Administracyjny, nie jest właściwy do rozważania tej kwestii. Zgłaszanie do tutejszego Sądu wniosku w tym przedmiocie jest więc bezzasadne.

Odnośnie żądania skarżącego dotyczącego stwierdzenia niezgodności z prawem wyroku Sądu z dnia 23 maja 2012 r. powiedzieć z kolei należy, że przepisy p.p.s.a., wprowadzające na grunt postępowania sądowoadministracyjnego tę instytucję prawną, dla skutecznego wniesienia skargi w tym przedmiocie wymagają spełnienia określonych przesłanek, w tym jej sporządzenia przez profesjonalnego pełnomocnika.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 158 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.