Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093069

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
IV SA/Wr 501/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia... w przedmiocie odmówienia stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: umorzyć postępowanie zainicjowane wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na wyżej oznaczoną decyzję skarżący zawarł wniosek zwolnienie go z kosztów sądowych w całości, ze względu na brak dochodów i trudną sytuację materialną.

Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym-zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W zakresie wyżej wymienionych spraw mieszczą się także sprawy dotyczące dodatku mieszkaniowego.

W tej sytuacji postępowanie wszczęte wnioskiem skarżącego o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych należało, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 64 § 3 u.p.s.a., umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.