Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093068

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2011 r.
IV SA/Wr 501/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z. R. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Wr 501/11 w przedmiocie odroczenia rozprawy w sprawie ze skargi Z. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 listopada 2011 r. odbyła się rozprawa sądowoadministracyjna w niniejszej sprawie ze skargi Z. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Podczas rozprawy Sąd postanowił, celem rozpoznania wniosku skarżącego o wyłączenie od rozpoznania niniejszej sprawy sędziów tutejszego Sądu Wydziału IV i III i rozpoznania sprawy przez inny Sąd, rozprawę w tym dniu odroczyć, a nowy termin wyznaczyć na piśmie.

Pismem z dnia 15 listopada 2011 r. skarżący złożył wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o doręczenie orzeczenia Sądu z dnia 15 listopada 2011 r. wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 162 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., rozstrzygnięcia zawarte w postanowieniach niekończących postępowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach jawnych, wpisuje się do protokołu bez spisywania odrębnej sentencji, jeżeli nie przysługuje na nie zażalenie.

Stosownie zaś do art. 163 § 1 p.p.s.a., postanowienia ogłoszone na rozprawie sąd uzasadnia, gdy podlegają one zaskarżeniu i doręcza stronom.

Katalog przypadków, w których dopuszczalne jest zażalenie na określone postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego zawiera art. 194 § 1 p.p.s.a. Przepis ten nie przewiduje zażalenia na postanowienie wydane w przedmiocie odroczenia rozprawy. Również żaden przepis szczególny p.p.s.a. nie przewiduje zaskarżalności takiego postanowienia w drodze zażalenia. Od postanowienia tego nie przysługuje także skarga kasacyjna, gdyż postanowienie to nie kończy postępowania w sprawie.

Podkreślenia wymaga, że omawiane postanowienie o odroczeniu rozprawy (wpisane do protokołu rozprawy), zawierało jednocześnie uzasadnienie. Jak wskazuje protokół, Sąd odroczył rozprawę celem rozpoznania wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów. Kserokopia protokołu rozprawy została doręczona skarżącemu na jego wniosek z dnia 15 listopada 2011 r.

W tej sytuacji wobec braku przesłanek z art. 163 § 1 p.p.s.a. do uwzględnienia wniosku, orzeczono, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.