IV SA/Wr 500/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807023

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2016 r. IV SA/Wr 500/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska (spr.).

Sędziowie WSA: Lidia Serwiniowska, Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi H. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.