Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889121

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 grudnia 2012 r.
IV SA/Wr 491/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sędziowie: NSA Jolanta Sikorska (spr.), WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi K. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.