Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098415

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
IV SA/Wr 488/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sędziowie WSA: Małgorzata Masternak-Kubiak, Lidia Serwiniowska (spraw.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w e Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

K. K. wniosła w niniejszej sprawie skargę na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

W dniu 19 stycznia 2010 r. do tutejszego Sądu wpłynęło pismo procesowe skarżącej, do którego dołączyła kserokopię skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...), którym utrzymano w mocy postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zaskarżonej w obecnym postępowaniu decyzji. Skarżąca uważa, iż omyłka ta polega na błędnym powołaniu "rozporządzenia regulującego sprawę mojej choroby zawodowej (...)."

W toku postępowania ustalono, że sprawa ze skargi k.k. na wyżej wskazane postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego, istotnie zawisła przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt VII SA/Wa 2256/09) i z tej przyczyny Sąd wydał w dniu 28 stycznia 2010 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania w niniejszej sprawie.

Wyrokiem z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt VII SA/Wa 2256/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wskazane wyżej postanowienie z dnia (...). Wyrok ten stał się prawomocny, a tutejszy Sąd w dniu 13 sierpnia 2010 r. podjął zawieszone postępowanie.

Postanowieniem z dnia (...) nr (...) Główny Inspektor Sanitarny uchylił postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...) prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...).

Z kolei, w dniu (...) D. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we W. wydał postanowienie, którym sprostował we wskazany w nim sposób opisaną na wstępie decyzję z dnia (...).

Na to postanowienie skarżąca wniosła zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego, który postanowieniem z dnia (...) nr (...) kwestionowane postanowienie utrzymał w mocy.

Z kolei, na postanowienie z dnia (...) Głównego Inspektora Sanitarnego skarżąca złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (notatka urzędowa k-138).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Ponieważ w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zawisła sprawa ze skargi k.k. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zaskarżonej decyzji z dnia (...), której wynik, w opinii Sądu, będzie miał znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.