Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093060

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 listopada 2011 r.
IV SA/Wr 487/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków, (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 15 listopada 2011 r. sprawy ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej, że stronie nie przysługuje świadczenie w formie zasiłku okresowego lub celowego i umorzenia postępowania I instancji postanawia:

I.

umorzyć postępowanie;

II.

przyznaje od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rzecz radcy prawnego E. M. tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu, łączną kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, stanowiącą wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz podatek VAT w kwocie 55, 20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

R. B. złożył w niniejszej sprawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej, że stronie nie przysługuje świadczenie w formie zasiłku okresowego lub celowego i umorzenia postępowania I instancji.

Pismem z dnia 2 listopada 2011 r. pełnomocnik skarżącego cofnął skargę wniesioną w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym podlegało umorzeniu.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.); dalej: p.p.s.a. mającym zastosowanie do rozpoznania niniejszej sprawy: "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności."

Pismem z dnia 2 listopada 2011 r. pełnomocnik skarżącego cofnął skargę. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem prawa dokonana przez stronę czynność procesowa wiąże Sąd. Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne.

W tej sytuacji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć, o czym orzeczono w pkt 1 sentencji postanowienia.

Rozstrzygnięcie o kosztach znajduje oparcie w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) i w związku z art. 250 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.