Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093059

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
IV SA/Wr 483/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.z dnia.... w przedmiocie przyznania zasiłku celowego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

We wniosku złożonym w dniu 26 lipca 2011 r. na urzędowym formularzu skarżący zażądał przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego wskazując w uzasadnieniu, że samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, a jedynym jego dochodem jest zasiłek stały z MOPS w wysokości 190 zł netto.

Prawo pomocy w zakresie częściowym może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)).

Uwzględniając sytuację materialną skarżącego uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 u.p.s.a, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.