Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098414

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
IV SA/Wr 482/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Orłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. U. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi D. U. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z konkubiną, (...) synem i (...) córką konkubiny. Skarżący otrzymuje wynagrodzenie za pracę w kwocie około (...) zł, natomiast konkubina nie pozostaje w zatrudnieniu i nie osiąga dochodów. Córka konkubiny otrzymuje zaliczkę alimentacyjną w wysokości (...) zł. Ponadto dochód rodziny stanowią dwa zasiłki rodzinne w wysokości (...) zł każdy z nich. Wspólny dochód wynosi (...) zł miesięcznie. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: czynsz z tytułu najmu (...) zł, woda (...) zł, prąd (...) zł, gaz (...) zł. Dodał, że nie posiada żadnego majątku, mieszkania i innych nieruchomości ani oszczędności, jak również papierów i przedmiotów wartościowych.

Przepis art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Przepis art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych (które na obecnym etapie postępowania sądowego obejmują wpis od skargi kasacyjnej 100 zł zaś ewentualne, przyszłe koszty sądowe obejmują np. wpis od zażalenia 100 zł) i ustanowienie adwokata - zasługuje na uwzględnienie, ponieważ skarżący osiąga niskie dochody i korzysta wraz z konkubiną nie pozostającą w zatrudnieniu z niskich świadczeń z pomocy społecznej związanych z utrzymaniem dwójki małoletnich dzieci. Również wysokość wykazanych wydatków i brak majątku oraz wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.