Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917257

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 listopada 2010 r.
IV SA/Wr 479/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sędziowie WSA: Lidia Serwiniowska, Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 18 listopada 2010 r. sprawy ze skargi B. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.