Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093056

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
IV SA/Wr 473/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.Ż. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W.z dnia... w przedmiocie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane i zobowiązania do ich zwrotu wraz z odsetkami postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata; 2. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na wyżej oznaczoną decyzję skarżąca wystąpiła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i przyznania pełnomocnika z urzędu wskazując w uzasadnieniu, że jest osobą bezrobotna bez prawa do zasiłku, gospodarstwo domowe prowadzi z 12- letnia córką, źródłem ich utrzymania są: świadczenie rodzinne otrzymywane na córkę w wysokości 261 zł (według skarżącej aktualnie są one potrącane na poczet nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych) oraz zasiłki celowe w wysokości 450 zł, a ich wydatki na opłaty i utrzymanie mieszkania wynoszą 230 zł.

We wniosku złożonym w dniu 28 lipca 2011 r. na urzędowym formularzu skarżąca sprecyzowała, że żąda zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Poinformowała, że utrzymuje się z zasiłku celowego w wysokości 250 zł, a zamieszkuje w domu wraz z rodziną brata.

Uwzględniając sytuację materialną skarżącej uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie jej prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Z tych względów, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w punkcie 1 sentencji.

Stosownie do treści art. 239 pkt 1 lit. "a" u.p.s.a.", strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Niniejsza sprawa należy go kategorii wyżej wymienionych spraw. W tej sytuacji postępowanie wszczęte wnioskiem skarżącej o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych należało, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 64 § 3 u.p.s.a., umorzyć jako bezprzedmiotowe (punkt 2 sentencji).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.